Privacy en cookies

   

Privacy en cookiebeleid

Stijl C is zich ervan bewust dat een passende verwer­king van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

Inleiding
Uw persoonsgegevens worden door Stijl C verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Stijl C. Deze overeenkomsten hebben hoofdzakelijk betrekking op het leveren van communicatiediensten, de verkoop van abonnementen en advertenties. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Stijl C te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.
Bij uw gebruik van onze producten en diensten kan
Stijl C als aanbieder van communicatiediensten als­mede producent en/of uitgever van magazines, infor­matie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement op een tijdschrift of het meedoen met prijsvragen, of informatie die wij verzamelen indien u een of meerdere diensten van Stijl C afneemt.
U leest hier o.a. hoe Stijl C omgaat met betreffende informatie, hoe en welke informatie Stijl C (kan) verzamelen en voor welke doeleinden die (kunnen) worden gebruikt. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Verwerking door Stijl C
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Stijl C en Platform Hulpváárdig. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Stijl C. Wij kunnen persoons­gegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Voor het verzenden van periodieken maakt Stijl C gebruik van een derde partij alwaar een verwerkersovereenkomst mee is gesloten.

Marketingactiviteiten
Stijl C houdt in het kader van haar marketingactivi­teiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het ip-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Stijl C.

Contact
Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via welkom@stijlc.nl.

Het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt verstrekken of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.
Sluit u bijvoorbeeld een abonnement af op een magazine, dan hebben we uw naw-gegevens en e-mailadres nodig om het tijdschrift bij u te (laten) bezorgen, het abonnement te factureren en de inschrijving te bevestigen. Wilt u een nieuwsbrief ontvangen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig. U geeft bij inschrijving expliciet toestemming om uw naam en e-mailadres te gebruken. Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel.

Soorten gegevens
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van abonnees op onze tijdschriften, van klanten en van bezoekers/gebruikers van acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.
Grofweg zijn er vijf manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:
• afname/levering van producten (bijvoorbeeld abonnement op een magazine): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats zodat we het blad naar u kunnen verzenden, deze gegevens worden tevens op een beveiligde wijze ter beschikking gesteld aan een verzendhuis waar Stijl C een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten;
• uw offerteaanvraag. Hierbij worden de persoons­gegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres zodat we de offerte per e-mail naar u kunnen toezenden en we bij aanvullende vragen (telefonisch) contact op kunnen nemen;
• gegevens om de afgenomen diensten/producten te kunnen factureren;
• gegevens van contactpersonen die van belang zijn gedurende het werkproces (denk aan het toezenden van proeven, overleg over de opdracht etc.);
• inkoop van relevante gegevens t.b.v. acquisitiedoeleinden.

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrek­king heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet toe op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.
Bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan.

Doeleinden verwerking
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:
A. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
B. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
C. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers;
D. als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
E. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikers­informatie, servicebericht of andere elektronische boodschappen toe te sturen;
F. Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.
Nadat uw gegevens niet meer worden gebruikt, bijvoor­beeld na het beëindigen van een overeenkomst of het opzeggen van een abonnement, zullen wij uw gegevens binnen drie maanden permanent verwijderen.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens
Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de hierboven onder het kopje ‘verwerking door Stijl C’ genoemde partijen. Zie voor een nadere toelichting hierboven onder ‘soorten gegevens’. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit melden via welkom@stijlc.nl

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Wij kunnen gebruikmaken van cookies op onze websites. Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kun­nen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via wel­ke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht.
Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitge­schakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken.

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen.
Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Stijl C.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transpa­rant te zijn over de manier waarop wij met uw persoons­gegevens omgaan. Met dit privacy- en cookie­beleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via welkom@stijlc.nl
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan welkom@stijlc.nl

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 23 mei 2018 en heeft betrekking op Stijl C en Platform Hulpváárdig.

 

DOWNLOAD PRIVACY STATEMENT

Logo Stijl C

SPECIALIST IN ON- EN OFFLINE MARKETINGCOMMUNICATIE

Adres

Marquette 82
8219 AS LELYSTAD

Volg ons

 

KvK: 54088801

Telefoon

085 877 05 87

E-mail

welkom@stijlc.nl

© Stijl C

Leveringsvoorwaarden en privacy statement